Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

* Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

** Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

*** Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten
     en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

**** Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

***** Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

****** Dag: kalenderdag

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: De Vlasbloem

Vestigingsadres: Sparrenlaan 7

Postcode: 7244 AN

Plaats: Barchem (Gld) Nederland

Telefoonnummer Mobiel: +(31)06 42377599

Website: www.devlasbloem.nl

E-mailadres: info@devlasbloem.nl

KvK-nummer: 52624404

BTW-identificatienummer: 1140.26.130.B01 

Artikel 3 Toepasselijkheid

* Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Vlasbloem, gedane offertes , met De Vlasbloem gesloten overeenkomsten op afstand en de 
   aan De Vlasbloem verstrekte opdrachten alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

** Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen De Vlasbloem
    uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door De Vlasbloem zijn bevestigd. 

*** Door te bestellen geeft u aan met de Algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Artikel 4 Overeenkomst

* De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

** Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst
    van de aanvaarding van het aanbod.

    Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 5 Prijzen

* De prijzen van onze artikelen zijn in euro’s vermeld,  inclusief BTW en exclusief de verzendkosten.

Artikel 6 Betaling/betalingscondities

* Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling vooraf.

** Wij bieden u de volgende betalingsmogelijkheden:

 - Ideal

 - PayPal

 - Bancontact

 - Of rechtstreeks op ons rekeningnummer 1707.21.892 (Rabobank)

  IBAN: NL65 RABO 0170 7218 92

  BIC: RABONL2U 

*** De betaling dient binnen 8 dagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden.
     Als hier niet aan wordt voldaan, dan zal de opdracht worden geannuleerd.

Artikel 7 Verzending

* De bijdrage van de verzendkosten binnen Nederland bedragen € 6,95 tot 10 kilogram.
  
Boven de 10 kilogram bedragen de verzendkosten binnen Nederland € 13,25.

** De bijdrage van de verzendkosten voor België bedragen:
    Bestellingen met een gewicht tot 5 kilogram: €13,-
    Bestellingen zwaarder dan 5 kilogram: aangepast verzendkostentarief na offerte.

*** Verzending geschiedt alleen naar adressen.
    
Onder adres wordt niet verstaan een postbusnummer. 

**** Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ons kenbaar heeft gemaakt. 

***** Afhankelijk van de artikelen wordt per brievenbuspost of per pakket verzonden. 

****** Voor buitenlandse zendingen verzoeken wij u vriendelijk eerst contact met ons op te nemen via ons emailadres info@devlasbloem.nl of telefonisch.

Artikel 8 Herroepingsrecht (Reclames)

* Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen, te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen.
  Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 
Na deze termijn kan alleen nog gebruik worden gemaakt  van de klachtenregeling overeenkomstig artikel 12 van deze leveringsvoorwaarden. 

** Retourzendingen moeten alsdan voldoende gefrankeerd  en onbeschadigd in deugdelijke verpakking (bij voorkeur in originele verpakking) aan ons worden toegezonden.
    Vergeet niet uw
originele aankoopnota hierbij in te sluiten.

*** Ieder recht op herroeping vervalt wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen.

**** Na ontvangst van uw onbeschadigde zending zullen wij direct het aankoopbedrag aan u terugstorten, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de retournering.  

Het retouradres is: De Vlasbloem

                                   Sparrenlaan 7

                                  7244 AN Barchem (Nederland)

Artikel 9 Uitsluiting herroepingsrecht

* Producten die door De Vlasbloem tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties/opdracht van de consument

** Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn

*** Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden o.a. zeep

Artikel 10 Aansprakelijkheid

* De Vlasbloem is niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade waaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan goederen of personen ontstaan door
  de geleverde goederen of door verstrekte adviezen of toelichtingen dan wel enige schade ontstaan
  door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen of onjuiste samenstelling van de geleverde goederen alles in de ruimste zin des woords.
  Onverminderd het vorenstaande is een eventuele verplichting van De Vlasbloem tot schadevergoeding uit welke hoofde dan ook ten alle tijden beperkt en ten hoogste
  de factuurwaarde van de geleverde goederen.

** De Vlasbloem is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van het bestelde product wanneer deze tijdens het transport is ontstaan. 

*** De Vlasbloem kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor afwijking van kleur t.g.v. beeldschermkwaliteit. 

Artikel 11 Overmacht

* Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin De Vlasbloem haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden
   gelegen buiten de schuld van
De Vlasbloem en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door De Vlasbloem gegeven garantie of de maatschappelijke
   opvattingen aan De Vlasbloem kunnen worden toegerekend.
   De Vlasbloem heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst,
   zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
   De Vlasbloem zal u dit altijd schriftelijk meedelen.Onder schriftelijk wordt ook verstaan:per e-mail. 

Artikel 12 Klachtenregeling

* De Vlasbloem streeft naar tevreden klanten. Wanneer u  klachten heeft over de producten van De Vlasbloem, dan worden wij  graag per e-mail daarvan
  op de hoogte gebracht.
  Wij verzoeken u vriendelijk de klachten over de uitvoering van de overeenkomst volledig en duidelijk te omschrijven. 

** Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
   Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, dan wordt  binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst

   en een indicatie  wanneer een meer uitvoerig antwoord kan worden verwacht.
  
In alle gevallen zullen wij onze uiterste best doen om de klacht z.s.m. op te lossen.

Artikel 13 Toepasselijk recht

* Op elke overeenkomst tussen De Vlasbloem en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Disclaimer

* Alle inhoud (teksten, illustraties, foto's, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen en andere dingen) op de website van www.devlasbloem.nl zijn beschermd
  door copyright en andere beschermende wetten.
  De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van het internet.
  Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.devlasbloem.nl is het verboden om de beschermde inhoud gepubliceerd op deze website in andere programma's
  of andere websites te integreren of om ze te gebruiken voor andere doeleinden.